ALGEMENE BEPALINGEN Kinderopvang Oldambt:

k.o. De Kaboutertjes, k.o. Bommes b.s.o. De Reuzen, b.s.o. Het Nest,b.s.o. Dikke Vrienden, b.s.o De Maranatha en b.s.o. De Annewieke

Waar k.o. de Kaboutertjes & bso de Reuzen staat worden ook alle andere bovengenoemde locaties bedoeld

 

Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang vastgesteld.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op dagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar bij k.o. de Kaboutertjes en b.s.o. de Reuzen. De contracten worden gesloten tussen k.o. de Kaboutertjes& b.s.o. de Reuzen en de contractant zijnde de ouder/verzorger van het in het contract genoemde kind.

Artikel 2. Begripsbepalingen algemeen.

2.1 Kinderopvang de Kaboutertjes & buitenschoolseopvang de Reuzen: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt kinderopvang te verzorgen in kinderdagverblijven en voorzieningen voor buiten- en tussenschoolse opvang.

2.2 Het contract: een schriftelijke bevestiging van de tussen K.o. de Kaboutertjes &b.s.o. de Reuzen en de contractant overeengekomen afspraken betreffende kinderopvang, buiten- en tussenschoolse opvang: naam en geboortedatum kind, ingangsdatum, opvang locatie, hoeveelheid dagdelen c.q. tijdseenheden opvang, prijs per jaar en per uur.

2.3 Contractant: de ouder c.q. verzorger, die voor één of meerdere kinderen van kinderopvang gebruik maakt.

2.4 Werkdagen: de dagen van de week met uitzondering van de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen.

2.5 Kinderopvang: de opvang van kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar in groepsverband, op vaste tijden, op werkdagen.

2.6 Voorschoolse opvang: de opvang van kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 12 jaar (of einde basisschool indien nader overeengekomen) op werkdagen voor schooltijd.

2.7 Tussenschoolse opvang: de opvang van kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 12 jaar (of einde basisschool indien nader overeengekomen) op werkdagen tussen schooltijd.

2.8 Naschoolse opvang: de opvang van kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 12 jaar (of einde basisschool indien nader overeengekomen) op werkdagen na schooltijd

2.8 Schooldagen: zijn dagen die niet als vakantie- of vrije dagen worden aangemerkt.

2.9 Margedagen: zijn dagen waarop de school gesloten is. De behoefte aan opvang moet uiterlijk één week van tevoren worden opgegeven bij de vestiging. Opvang kan op een andere dan de eigen vestiging plaatsvinden. Margedagen moeten in tegenstelling tot vakantiedagen wel worden afgemeld.

2.10 Vakantiedagen: zijn dagen wanneer een school –in verband met vakantie- meerdere dagen achtereen gesloten is volgens het vakantierooster van de school. De behoefte aan opvang moet uiterlijk 48 uur van te voren worden opgegeven bij de vestiging. Opvang kan op een andere dan de eigen locatie plaatsvinden.

2.11 Kindplaats: de plaatsingscapaciteit die nodig is om één kind gedurende één jaar 5 dagen per week opvang te bieden.

2.12 Dagdeel kinderdagverblijf (KDV): een deel van een werkdag (ochtend of middag).

2.13 Tijdseenheid buitenschoolse opvang (BSO): opvang in uren voor en na schooltijd, in vakanties en tijdens margedagen.

2.14 Vervoerskosten/ophaalkosten: indien extern vervoer ingeschakeld wordt, wordt dit apart gefactureerd en valt onder de verantwoordelijkheid van die externe partij

Artikel 3. Het contract.

3.1 Het contract komt tot stand nadat zowel Kinderopvang Oldambt als de contractant het contract heeft ondertekend.

3.2 De in het contract vermelde dagdelen worden bezet door één bij naam genoemd kind van de contractant. Indien het, in het contract genoemde, kind meer dan 6 weken geen gebruik maakt van de in het contract aangegeven dag(en) en bijbehorende tijden vervalt de aanspraak op deze dag en dient deze dag opnieuw aangevraagd te worden. De zomervakantie valt niet onder het gestelde termijn. De intensiteit kan ook niet zonder aanvraag opgehoogd worden. Komt een kind gemiddeld eens in de 3 weken kan het niet zonder goedkeuring van kinderopvang Oldambt ineens 1 keer in de 2 weken komen. De zomervakantie en zwangerschap van moeder vallen niet onder het gestelde termijn.

3.3 Mocht er bij PGB contracten beroep worden gedaan op de algemene voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden van K.o. de Kaboutertjes & b.s.o de Reuzen leidend.

3.4 Kinderopvang de Kaboutertjes behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gestelde indicatie met betrekking tot (door)schuiven van datum en groep..

Artikel 4. Prijs.

4. K.o. de Kaboutertjes & bso de Reuzen heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen op grond van gestegen kosten, deze prijsverhoging zal minimaal 2 maanden tevoren schriftelijk worden meegedeeld.

4.2 Momenteel is Kinderopvang de Kaboutertjes & bso de Reuzen niet belastingplichtig voor de Omzetbelasting. Indien de organisatie deze belastingplicht krijgt opgelegd, zal de verschuldigde omzetbelasting aan de contractant worden doorberekend.

Artikel 5. Betalingscondities.

5.1 De contractant kan de factuur voldoen middels bankoverschrijving.

5.2 Betaling van de facturen van K.o. de Kaboutertjes &bso de Reuzen, dient plaats te vinden binnen 10 dagen na de factuurdatum.

5.3 Indien betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn niet is geschied, is de contractant in gebreke en heeft Kinderopvang de Kaboutertjes en bso de Reuzen het recht het incasso van het verschuldigde in handen te stellen van derden. Vanaf die dag is de contractant ook de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag, met een minimum van €4,50 alsmede de buitengerechtelijke incassokosten.

5.4 Indien contractant het niet eens is met de hoogte van het factuurbedrag en/of ontevreden is over de door K.o. de Kaboutertjes& bso de Reuzen geleverde diensten, dan ontheft dit de contractant niet van zijn betalingsverplichting.

5.5 K.o. de Kaboutertjes & b.s.o de Reuzen is gerechtigd in geval van betalingsverzuim het kind de toegang tot de opvang te ontzeggen.

5.6 Restitutie van betaling over de overeengekomen opvang vindt niet plaats, ook niet indien hier geen gebruik van wordt gemaakt tenzij binnen het daarvoor gestelde termijn afgemeld.

5.7 Indien landelijke of regionale overheden algehele sluiting voorschrijven/adviseren om redenen anders dan het niet houden aan de gebruikelijke gemeentelijke richtlijnen en gg&gd eisen wordt 80% van de in normale situatie gemiddeld afgenomen opvang doorberekend.

5.8 K.o. de Kaboutertjes en b.s.o. de Reuzen hanteren de regel: geniet uw kind geen opvang, dan betaalt u ook niet. Dit geldt echter alleen indien u 24 uur voor de aanvang van de opvang uw kind afmeldt. Voor elke dag dat we gesloten zijn, dient de opvang nog eens 24 uur eerder per dag afgemeld te worden (weekenden en nationale feestdagen). Voor b.v. de maandag wordt dit dan minimaal 72 uur van te voren. Dit geldt tevens bij ziekte van uw kindje.

5.9 Aangezien wij wisselende maandrekeningen factureren, factureren wij achteraf. U ontvangt de rekening begin van de volgende maand. Daar wij niet alle voor uw kindje te maken kosten vooruit kunnen bepalen en betalen, werken wij met een voorschot bedrag. Dit betreft ongeveer 1/12 van uw kosten op jaar basis. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste rekening die u krijgt van de kinderopvang of bso. Dit is het moment dat uw kindje geen opvang meer nodig heeft. De verrekening vindt ook plaats als uw kindje na de kinderopvang nog naar de bso gaat. U krijgt van de bso dan een nieuw voorschotbedrag dat ook weer wordt verrekend met de laatste rekening van de bso .U betaalt dus alle rekeningen volledig behalve de laatste.

Artikel 6. Werkwijze.

6.1 K.o. de Kaboutertjes&bso de Reuzen verzorgt kinderopvang die voldoet aan de eisen die gesteld worden door de ter plaatse geldende gemeentelijke richtlijnen en de door de Rijksoverheid gestelde eisen, voor zover van toepassing.

6.2 Persoonlijke gegevens t.b.v. de kindplaatsing zullen niet inzichtelijk voor derden zijn.

6.3 K.o. de Kaboutertjes& bso de Reuzen heeft de ouderbetrokkenheid geregeld d.m.v. de ouderraad.

6.4 Behandeling van klachten kan op grond van het klachtenreglement aan een klachtencommissie worden voorgelegd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

7.1 K.o. de Kaboutertjes&b.s.o de Reuzen is door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen verzekerd.

7.2 De contractant is als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.

7.3 Aanspraak op de verzekering art 1 is pas mogelijk indien de eigen WA verzekering schade jegens derden uitsluit.

7.4 Indien er een overmachtsituatie ontstaat, is k.o. de Kaboutertjes en bso de Reuzen jegens de contractant niet schadeplichtig.

Artikel 8. Toegankelijkheid

1. De onderneming in kinderopvang is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen ondernemer en contractant.

2. De ondernemer behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen de onderneming in kinderopvang en een normale opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem of haar mag worden verwacht.

3. Wanneer de contractant het niet eens is met de door de ondernemer geweigerde toegang op grond van het lid 2, kan hij dit aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het geschil volgens de Verkorte Procedure te behandelen. Een beslissing daarover van de Geschillencommissie is bindend voor partijen. Zolang deze Verkorte Procedure loopt mag de ondernemer de plaats niet opzeggen en blijft voor de consument de verplichting in stand om te betalen overeenkomstig artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9. verantwoordelijkheid

9.1 De contractant is bij het brengen van het kind naar de dagopvang verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden. De ondernemer is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden

9.2 De contractant c.q. vervoerder is bij het brengen van het kind naar de kinderopvang verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat de overdracht aan de kinderopvang heeft plaatsgevonden. Op het moment dat b.s.o de Reuzen de kinderen naar school brengt is de kinderopvang verantwoordelijk tot het schoolplein. Daarna is de desbetreffende school verantwoordelijk. Bij het ophalen van kinderen voor bso is de school verantwoordelijk tot de overdracht aan bso de Reuzen. Dit hoeft niet het moment van einde schooltijd te zijn.
De kinderopvang is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat de overdracht aan de contractant heeft plaatsgevonden.

9.3 Indien het kind door een derde wordt opgehaald, omdat de contractant daartoe niet in de gelegenheid is, dient dit vooraf aan de pedagogische medewerker (leidster) te worden meegedeeld, Betrokkene dient zich bij het ophalen van het kind te legitimeren.

9.4 De ondernemer kan de contractant wijzen op de juridische consequenties van het stelselmatig niet op tijd brengen of halen van zijn of haar kind. Dit is namelijk een voorbeeld van niet-nakoming van de overeenkomst

Artikel 10. Weigering opvang kind.

10.1 K.o. de Kaboutertjes & bso de Reuzen heeft het recht een voor kinderopvang aangemeld/geplaatst kind te weigeren indien het kind meer zorg en/of begeleiding nodig heeft dan de reguliere opvang kan bieden.

10.2 Ook in geval van een door de GGD aangemerkte besmettelijke ziekte kan opvang niet plaatsvinden.

10.3 Indien een kind ziek is/wordt nemen de leidsters contact met de contractant op en dient het kindje direct opgehaald te worden.

Artikel 11. Beëindiging.

11.1 Opzegging dient schriftelijk/per mail te gebeuren en kan ingaan op ieder gewenste dag van de maand. Wel dient de niet tijdig afgezegde opvang betaald te worden.

ARTIKEL 12 - Vakmanschap en materiële verzorging

12.1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De onderneming in kinderopvang voldoet minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

12.2. Personen werkzaam bij een kindercentrum zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de wet Justitiële gegevens. De werknemer overlegt een dergelijke verklaring aan de ondernemer vóór aanvang van zijn of haar werkzaamheden; de verklaring is op dat moment van overleggen niet ouder dan twee maanden. Indien de ondernemer redelijkerwijs mag vermoeden dat de werknemer niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, verlangt de ondernemer dat de werknemer, binnen een door de ondernemer vast te stellen termijn, opnieuw een verklaring omtrent het gedrag overlegt die niet ouder is dan twee maanden.

Artikel 13. Slot.

13.1 Afwijkingen van deze algemene bepalingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en door beide partijen ondertekend worden vastgelegd.

13.2 In die gevallen waarin het contract niet voorziet streven partijen naar het bereiken van een oplossing naar redelijkheid en billijkheid. Op het contract is Nederlands recht van toepassing.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN m.b.t. vast aantal uren opvang per week bij k.o. de Kaboutertjes

Aanvullende voorwaarden voor het kiezen van vaste uren per week naast de algemene voorwaarden

 • Aanvragen van deze betaalmethode moet minimaal 1 maand van te voren plaats vinden.
 • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. 
 • In het jaar dat het kind 4 wordt geldt als einddatum de geboortedatum
 • De opvang begint op de eerst dag van een nieuwe maand
 • Het opgeven van de benodigde dagen voor het vaste aantal uur per week dient minimaal 48 uur van te voren te gebeuren.
 • Uren kunnen niet worden opgespaard, in het voren worden opgemaakt of worden doorgeschoven naar een volgende week/weken.
 • Het is niet mogelijk om deze vorm van betalen tijdelijk te stoppen (vakanties etc) aangezien deze uurprijs gebaseerd is op 52 weken.
 • Als er  (tijdelijk) gestopt of het uren verlaagd wordt met deze vaste vorm van vaste opvang is het niet mogelijk zonder toestemming van Kinderopvangoldambt weer opnieuw gebruik te maken van deze opvang vorm of weer omhoog te gaan in uren.
 • Het is niet mogelijk het aantal vaste uren tijdelijk te verlagen.
 • Extra uren (dus boven het afgesproken vaste aantal per week) worden via het flex uur tarief afgerekend.
 • Verder gelden net als bij het flexibele tarief onze algemene voorwaarden